colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

ตรวจการบ้านรัฐบาล หัวข้อปฏิรูปทหาร-ตำรวจ

17 ก.ค. 2560 (20:07 น.)

-

จำนวนการดู

-

จำนวนการแชร์

  • แชร์เรื่องนี้
g

 

"เราจะปฏิรูปการโยกย้ายตำรวจ และ การซื้อขายตำแหน่ง ให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้" เป็นคำมั่นสัญญาของ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ที่ยืนยันภารกิจต้องสำเร็จภายใน 9 เดือน

 

หลังผ่านการประชุมไป 2 ครั้ง คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจทั้ง 36 คน แบ่งคณะทำงานผ่านอนุกรรมการ 5 ชุด พร้อมขีดเส้นปฏิรูปการโยกย้ายตำรวจให้เสร็จภายในสิ้นปี 2560

 

ก่อนนับถอยหลังรอดูผลงานจาก พล.อ.บุญสร้าง บรรทัดต่อไปนี้คือ ผลงานตำรวจที่รายงานต่อนายกรัฐมนตรี ว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา "ปฏิรูปตัวเอง" ไปอย่างไร

 

ปฏิรูประบบแต่งตั้ง ขยายอัตรากำลังพล

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า การปฏิรูปในระยะเร่งด่วน ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ โดยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์กร รวมถึงการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ด้านการบริการประชาชน

 

ขณะที่ผลงานที่เป็นรูปธรรมได้กำหนดแนวทางปฏิรูปองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ที่เน้นว่าได้ดำเนินการ “ปฏิรูปการแต่งตั้ง” โดยกำหนดคุณลักษณะของตำรวจ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างคล่องตัว

 

ในส่วนเชิงโครงสร้าง ได้ปรับปรุงเส้นทางการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ที่แบ่งคุณสมบัติหน้าที่ออกเป็น 3 สายงานหลัก คือ สายปฏิบัติการ สายอำนวยการ และสายเทคนิค รวมถึงเริ่มดำเนินการสรรหากำลังพลทางเลือก เพื่อทดแทนกำลังพลที่เป็นข้าราชการประจำ

 

ส่วนงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ได้ดำเนินการนำงานนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างครอบคลุม

 

สวัสดิการบ้านพัก-อัพค่าจ้างตำรวจบ้าน

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพล โดยดำเนินการจัดหา “ตำรวจบ้าน” พร้อมแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปรับปรุงค่าตอบแทนจากวันละ 100 บาท เป็น 300 บาท

 

ขณะที่ข้าราชการตำรวจได้ดำเนินการพัฒนาสิ่งตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยพยายามจัดสวัสดิการบ้านพักให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพิ่มค่าตอบแทนข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการ และขอปรับปรุงอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ผู้ปฏิบัติการด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร

 

ขณะเดียวกันได้ดำเนินการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตย์ 

 

ติดกล้องจับผิดตำรวจทุจริต

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำเทคโนโลยีในการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ เช่น การติดตั้งกล้องประจำตัวและรถสายตรวจ ติดตั้งกล้องประจำสถานีตำรวจ 

 

ขณะเดียวกันได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำหน้าที่ เช่น ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง จำนวน 181 จุด และจัดทำระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม จำนวน 111 จุด รวมถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเทคโนโลยีไบโอเมทตริกซ์ (Biometrics) เพื่อคัดกรองตรวจตราผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ

 

ท่ามกลางกระแส "ปฏิรูปตำรวจ" ก็มีเสียงเรียกร้องจากนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.ที่อยากเห็นการ “ปฏิรูปกองทัพ” เพราะเชื่อว่ามีปัญหาที่ต้องสะสางเช่นกัน

 

ประเด็นนี้ นายกรัฐมนตรีโต้กลับ อธิบายว่ากองทัพได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาโดยตลอด แต่ไม่จำเป็นต้องเรียกว่าปฏิรูป แต่คือการ “พัฒนาตัวเอง” ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

 

กลาโหมปฏิรูปโครงสร้าง ทำบัญชีซื้ออาวุธ

 

ไม่นับรวมงบประมาณ 7.9 แสนล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติรวม 4 ปีงบประมาณ กระทรวงกลาโหม ได้รายงานผลงานด้านการปฏิรูปหน่วยงานผ่านการจัดทำแผนงาน 2 ส่วน 

 

  1. แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม ปี 2560-2569 โดยวางกรอบ 5 ปีแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ 5 ปีถัดไปจะปรับระบบโครงสร้าง เพื่อนำไปสู่การบริหารราชการยุคใหม่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี
    .
  2. แผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม ปี 2560-2569 เน้นหนักเรื่องการเสริมสร้างความพร้อมรบทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดกรอบความต้องการของกองทัพ ตั้งแต่ระดับสูงสุด ระดับต่ำสุด บนพื้นฐานความเป็นไปได้ด้านงบประมาณ
     

กองทัพยุคใหม่โปร่งใส ไร้ทุจริต

 

นอกจากการ “ซื้ออาวุธ” และ “จัดกำลังพล” กระทรวงกลาโหมระบุอีกว่า ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

 

อาทิ กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงกลาโหม, กิจกรรมโครงการกระทรวงกลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน โดยมีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 นาย รวมถึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตกับหน่วยงานภายใต้สังกัด

 

นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งในปี 2558 กระทรวงกลาโหมได้รับผลการประเมิน 83.69% หรืออันดับ 7 จากทุกหน่วยงาน ส่วนในปี 2559 ได้รับผลประเมิน 86.77% หรืออันดับที่ 6 จากทุกหน่วยงาน

colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ตรวจการบ้านรัฐบาล หัวข้อปฏิรูปทหาร-ตำรวจ

  • ติดต่อโฆษณา02-833-2000
COPYRIGHT © 2016
THAI BROADCASTING COMPANY LIMITED
ALL RIGHTS RESERVED
ติดตามเรา
colorThemecolorThemecolorThemecolorThemecolorTheme